مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی ولادت

1-          ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی پدر

2-          ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مادر