مجتبی رحیم بخش

مدیر بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان فامنین

سمت قبلی :مدیربیمارستان شهید حیدری شهرستان نهاوند

سابقه :22سال